REGULAMIN

REGULAMIN KONFERENCJI DIALOG MANAGERA 2020

 1. Postanowienia ogólne

1. Wydarzenie: Motywuj pracownika, w ramach cyklu spotkań o charakterze szkoleniowo – konferencyjnym „Dialog managerów”, zwane w dalszej części regulaminu konferencją, odbędzie się̨ 18 marca 2020 roku w Toruniu.

2. Organizatorem konferencji jest partnerstwo podmiotów:

a) FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Kościuszki 51b, NIP: 879 268 50 34, REGON: 364 59 18 03, – partner kontraktujący zwany dalej FlexHR

b) Izba Przemysłowo – Handlowa w Toruniu z siedzibą w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, NIP: 956 000 15 02, REGON: 001409613, zwanym dalej IPH

c) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV9, NIP: 588 001 91 92, REGON: 190315182, zwanym dalej PSSE

Jeśli dalej będzie mowa o wszystkich organizatorach będą oni określeni jako: Organizatorzy.

3. Organizatorzy upoważniają FlexHR do wystawiania faktur sprzedaży udziału w konferencji.

4. Uczestnik konferencji: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowejwww.dialogmanagerow.pl

Uczestnikiem konferencji mogą być:

 1. właściciele przedsiębiorstw produkcyjnych
 2. dyrektorzy, managerowie, kierownicy i inne osoby zarządzające w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 3. specjaliści pracujący w firmach produkcyjnych
 4. przedsiębiorcy, doradcy, eksperci, trenerzy i inne firmy/osoby zajmujące się świadczeniem usługm.in. outsourcingowych, doradczo-szkoleniowych oraz pracy tymczasowej dla przedsiębiorstw produkcyjnych
 5. inne osoby posiadające specjalne zaproszenie od Organizatorów.

5. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji.

II. Zasady uczestnictwa

1. Program konferencji znajduje się̨ na stronie internetowejwww.dialogmanagerow.pl . Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizatorzy poinformują na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).

2. W konferencji mogą̨ wziąć́ udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie:www.dialogmanagerow.pl

3. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej konferencji jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorami, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorami. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa. Opłata za uczestnictwo w konferencji obejmuje:

 • udział w Konferencji w dniu 18 marca 2020 r w Toruniu
 • materiały podczas konferencji i pokonferencyjne
 • przerwę kawową/poczęstunek

4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

5. Uczestnicy konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce konferencji oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca konferencji.

7. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej: www.dialogmanagerow.pl.

Uiszczone przez uczestników należności zostaną przeznaczona na cele konferencji.

8. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo

FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia sp. z o.o.
ul. Kościuszki 51b, 87-100 Toruń
nr konta: 59 2490 0005 0000 4530 5556 8089
tytuł wpłaty: DM2020 imię nazwisko nazwa firmy

w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, nie później jednak niż 1 tydzień przed datą konferencji.

9. FlexHR jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

10. FlexHR nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.

11. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem stronywww.dialogmanagerow.pl przyjmowane są do 08.03.2020 r.

12. Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia oraz przynależności do grupy:


Early Birds – do 02.02.2020Regular – 03.02.-08.03.2020
właściciele przedsiębiorstw produkcyjnych dyrektorzy, managerowie, kierownicy i inne osoby zarządzające w przedsiębiorstwach produkcyjnych specjaliści pracujący w firmach produkcyjnych 299,00 PLN netto 399,00 PLN netto
przedsiębiorcy, doradcy, eksperci, trenerzy i inne firmy/osoby zajmujące się świadczeniem usług m.in. outsourcingowych, doradczo-szkoleniowych oraz pracy tymczasowej dla przedsiębiorstw produkcyjnych 897,00 PLN netto 1197,00 PLN netto

13. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na konferencję.

14. Opłata za uczestnictwo w konferencji wniesiona przez jednego uczestnika może zostać przeniesiona na innego, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorom w terminie do 12.03.2020r drogą mailową na adres: rejestracja@dialogmanagerow.pl, oraz osoba, na którą zostanie przeniesiona opłata zarejestruje się w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.dialogmanagerow.pl i będzie spełniała warunki uczestnictwa w konferencji, o których mowa w I Części, pkt 4.

15. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatorów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.

16. W przypadku odwołania konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatorów, które uniemożliwią przeprowadzenie konferencji, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 25% kosztów uczestnictwa. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu telefonicznego z uczestnikiem w sytuacji nagłych i nieprzewidzianych zmian jak: odwołanie konferencji, zmiana miejsca, zmiana godziny.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewpuszczenia lub wyproszenia z udziału w konferencji uczestników, którzy:

 1. nie zarejestrowali się na konferencję za pomocą formularza zgłoszeniowego
 2. nie dokonali pełnej płatności za udział w konferencji
 3. przebywają pod wpływem alkoholu lub/i dają oznaki przebywania pod wpływem innych substancji psychoaktywnych – zastrzegamy prawo wezwania policji celem weryfikacji
 4. nie przynależą do żadnej z grup docelowych konferencji
 5. przejawiają zachowania agresywne werbalne i niewerbalne, w tym naruszają dobra osobiste, dobre imię, zniesławiają innych uczestników konferencji, organizatorów, prelegentów
 6. zatajają, przekazują fałszywe informacje przy zgłoszeniu
 7. prowadzą aktywne działania prospekcyjne i sprzedażowe

19. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Współadministratorów. Brak zgody oznacza brak możliwości udziału w konferencji. Formularz taki zostanie odrzucony, bez potwierdzenia ze strony organizatorów.

20. Po zarejestrowaniu Uczestnik na wskazany w zgłoszeniu adres otrzymuje fakturę oraz potwierdzenie przyjęcia udziału w konferencji w formie biletu imiennego uprawniającego do udziału w konferencji.

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku braku przynależności do jednej z grup docelowych konferencji.

22. W ramach konferencji mogą odbywać się prelekcje, prezentacje, sesje dydaktyczno – dyskusyjne oraz sesje networkingowe.

23. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na adres mailowy rejestracja@dialogmanagerow.pl nie później niż do 14 stycznia 2020r włącznie.

23. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie po 15 stycznia 2020r a przed 18 lutego 2020r Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

24. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie po 18 lutego 2020 r – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.

25. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: rejestracja@dialogmanagerow.pl Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

IV. Bezpieczeństwo

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas konferencji.

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest konferencja.

V. Inne kwestie

1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatorów.

2. Fotografowanie oraz filmowanie przebiegu konferencji będzie odbywało się dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa)dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatorów i innych osób wskazanych przez Organizatorów. Uczestnictwo w konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalenie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatorów i podmioty z nim powiązane, wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

3. Zgoda na przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolna, jednakże w przypadku jej cofnięcia nie będzie możliwe wzięcie udziału w konferencji. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub rozpowszechniania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. .

4. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej konferencji lub innej zarządzanej przez Organizatorów oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

5. Uczestnik składa oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego w dalszej treści RODO Zgoda na powierzenie danych jest dobrowolna, jednakże w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w konferencji.

6. Informacje o celu, sposobie i terminie przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności na stronie internetowej www.dialogmanagerow.pl

7. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika.

8. Wszelkie reklamacje Uczestników konferencji wobec Organizatorów powinny być́ zgłaszane drogą mailową na adres e- mail: rejestracja@dialogmanagerow.pl

9. Reklamacje Uczestników konferencji mogą być́ zgłaszane nie później niż̇ w terminie 3 dni od dnia zakończenia konferencji.

10. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą̨ rozpatrywane.

11. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Po ogłoszeniu przez organizatorów zmian w Regulaminie, każdy z Uczestników zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu rejestracyjnym. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres rejestracja@dialogmanagerow.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie serwisu internetowego konferencji.

15. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.